ARTS MARTIAUX PAYS-DE-GEX
SHOTOKAN KARATE

KARATE DO
KARATE JUTSU
KARATE CONTACT
SELF-DEFENSE
GOSHIN JUTSU
TORITE